City


City of New Port Richey


Chopper Davis – Mayor

City of New Port Richey Hall Office & Phone:
5919 Main Street
New Port Richey, FL 34652

(727) 255-9135
Email: davisc@cityofnewportrichey.org

 

City of New Port Richey

Matt Murphy – Deputy Mayor

City of New Port Richey Hall Office & Phone:
5919 Main Street
New Port Richey, FL 34652


(727) 514-6577
Email: murphyrm@cityofnewportrichey.org

 

City of New Port Richey

City of Zephyrhills


Melanie Bahr Monson – Mayor

City of Zephyrhills Council Office & Phone:

5335 8th Street
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780-0000

 

City of Zephyrhills

Lance A. Smith – Council President

City of Zephyrhills Council Office & Phone:

5335 8th Street
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780-0000

 

City of Zephyrhills

Kenneth Burgess – Council Vice President

City of Zephyrhills Council Office & Phone:

5335 8th Street
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780-0000

 

City of Zephyrhills

Jodi Wilkeson – Councilwoman

City of Zephyrhills Council Office & Phone:

5335 8th Street
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780-0000

 

City of Zephyrhills

Charles E. Proctor – Councilman

City of Zephyrhills Council Office & Phone:

5335 8th Street
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780-0000

 

City of Zephyrhills

City of Port Richey


John Eric Hoover – Mayor

City of Port Richey Council Office & Phone:

6333 Ridge Road
Port Richey, FL 34668

(727) 816-1900
Email: mayor@cityofportrichey.com

 

City of Port Richey